117,1415

Studijski program Fizičko vaspitanje i sport

Svrha ovog studijskog programa je da obezbedi savremen i kvalitetan proces obrazovanja novih generacija studenata, koji će posle uspešno završenih studija kompetentno i odgovorno obavljati zadatke diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta i čiji će profesionalni pedagoški rad u obrazovnim i sportskim organizacijama konstruktivno povezivati fizičko vaspitanje, sport i društvenu sredinu i uticati na ukupan razvoj fizičke kulture.

fvs-slika-2-nova-20-04.png

Savladavanjem ovog studijskog programa, studenti se osposobljavaju za profesionalno angažovanje na razvijanju i unapređivanju:

  • fizičke kulture u okviru formalnog sistema obrazovanja Republike Srbije, bilo da svoj profesionalni angažman ostvaruju u osnovnim i srednjim školama ili predškolskim ustanovama
  • masovnog sporta koji okuplja decu i omladinu, kako u urbanim, tako i u ruralnim sredinama
  • sportske rekreacije, programirane prema potrebama pojedinih uzrasnih i/ili profesionalnih kategorija stanovništva

Stručno-obrazovani i profesionalno profilisani diplomirani profesori fizičkog vaspitanja i sporta, imaju ključnu ulogu u promovisanju fizičke kulture i sporta u celini (vrhunskog, masovnog i rekreativnog), kao jedne od najznačajnijih društvenih, obrazovnih i ličnih vrednosti.

Kvalitetno obrazovanje diplomiranih profesora fizičkog vaspitanja posebno je značajno ako se ima u vidu trend promovisanja vrhunskih dostignuća u sportu. U tom smislu, potreban je veliki broj obrazovanih pedagoga koji će kroz adekvatan pedagoški rad sa decom i mladima, pre svega u nastavi fizičkog vaspitanja i sporta, uspostaviti potreban balans između školskog sporta i sve izraženijih težnji da se stvaraju vrhunski sportisti.

Studijski program Fizičko vaspitanje i sport, sudentima obezbeđuje sticanje najnovijih akademskih, praktičnih, naučnih i stručnih znanja iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Studijski program je celovit, sveobuhvatan i strukturiran u skladu sa savremenim tokovima i tendencijama u obrazovanju kadrova iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, a usklađen je i sa programima srodnih visokoškolskih ustanova iz okvira evropskog obrazovnog prostora. Prilikom koncipiranja studijskog programa, vodilo se računa o principima Bolonjske deklaracije, o najnovijim trendovima u ovoj oblasti u inostranim visokoškolskim ustanovama, kao i o formalnoj i strukturnoj usklađenosti sa predmetno-specifičnim standardima za akreditaciju studijskih programa.

fvs-slika-3-nova-20-04.png

Osnovni cilj studijskog programa Fizičko vaspitanje i sport, jeste da obezbedi studentima da uspešnim savladavanjem programa steknu kvalifikaciju diplomiranog profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Kompetencije, akademska znanja i specifične praktične veštine ove profesije omogućavaju: efikasan profesionalni rad i primenu naučnih i stručnih dostignuća u nastavi fizičkog vaspitanja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama; uspešno sprovođenje trenažnog procesa u sportskim klubovima i organizacijama, kao i korektivnog i rekreativnog vežbanja u cilju poboljšanja zdravlja; primenu rezultata naučnih i stručnih istraživanja za razvoj i praćenje efekata fizičkih aktivnosti u nastavi fizičkog vaspitanja i efekata telesnog vežbanja drugih osoba koje upražnjavaju fizičke aktivnosti. Cilj studijskog programa je i da diplomirani studenti izgrade osnovu za permanentno naučno, profesionalno i stručno usavršavanje u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja.

Fakultet za sport Singidunum

Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

po novoj dobijenoj akreditaciji u 2022. godini za jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum. Upis Singidunum FVS.

Univerzitet Singidunum © 2024