117,1777

O nama

Osnovni zadaci Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu su da kroz realizaciju studijskih programa, na osnovnim i master akademskim studijama za fizičko vaspitanje i sport, i menadžment u sportu, formira odgovarajuće akademske profile stručnjaka koji će svojim radom doprineti postizanju visokih rezultata u oblastima fizičkog vaspitanja, sporta i menadžmenta. Kao poseban zadatak koji je Fakultet sebi zadao je i školovanje kadrova za rad sa decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, kao i rad sa decom sa posebnim potrebama. Uvođenjem novih programskih sadržaja koji su u dosadašnjoj i postojećoj praksi bili zanemareni, Fakultet će svojim radom i praksom doprineti da se poboljša i unapredi korišćenje telesne aktivnosti u cilju opšteg psihofizičkog i socijalnog razvoja dece.

Fakultet je od svog osnivanja sebi definisao jasne ciljeve:

  • da kroz obrazovni proces, utemeljen na osnovnim zadacima, ciljevima i sadržajima studijskih programa, osposobi studente za planiranje, organizovanje, realizaciju i kontrolu stručnog rada u obrazovnim i predškolskim ustanovama, sportskim i drugim organizacijama, klubovima u svim granama i vrstama savremenog sporta
  • da realizacijom svojih studijskih programa na osnovnim i master akademskim studijama, objedinjuje obrazovni, naučni i stručni rad u jedinstven savremeni nastavni proces visokog obrazovanja, čime na sistematski način doprinosi stalnom unapređivanju kvaliteta nastavnog procesa, zadovoljavanju potreba i zahteva studenata i društva u celini. 

Osnovna misija Fakulteta da obrazuje visoko kvalitetan kadar za rad u fizičkom vaspitanju, sportu i menadžmentu u sportu, koji će primenom svojih stečenih znanja, veština i sposobnosti doprineti: unapređenju i povećanju efekata razvoja mladih kroz plansko i sitematsko korišćenje fizičkih aktivnosti dece, mladih sportista i odraslih, i naučno istraživačkom radu u oblasti fizičkog vaspitanja, sporta i menadžmenta u sportu i primeniti naučno istraživačka saznanja u praksi.

Vizija Fakulteta je da postane jedna od referentnih naučno-obrazovnih ustanova u fizičkom vaspitanju, sportu i menadžmentu u sportu, ne samo u Republici Srbije, već i šire.

Pogledajte opis predmeta po novoj dobijenoj akreditaciji u 2022. godini za jedini fakultet za sport na Univerzitetu Singidunum. .

Univerzitet Singidunum © 2023