117,1777

Studijski program Menadžment u sportu

Studijski program Menadžment u sportu, obezbeđuje studentima sticanje najnovijih teorijskih i praktičnih naučnih i stručnih znanja iz oblasti sportskog menadžmenta. Studijski program je celovit i sveobuhvatan, a strukturiran je u skladu sa savremenim tendencijama u obrazovanju kadrova u sportu i usklađen je sa programima inostranih visokoškolskih ustanova. Prilikom koncipiranja studijskog programa, vodilo se računa o principima Bolonjske deklaracije, o najnovijim trendovima u ovoj oblasti u inostranim visokoškolskim ustanovama, kao i o formalnoj i strukturnoj usklađenosti sa predmetnospecifičnim standardima za akreditaciju studijskih programa. Studijski program Menadžment u sportu, u okviru delatnosti visokog obrazovanja ima svrhu i ulogu da obrazuje studente za profesiju diplomirani menadžer. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o sportu, i sa odredbama Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, menadžer u sportu je zanimanje lica koja se bave poslovima upravljanja, organizovanja, koordinacije, planiranja i kontrole rada organizacije u oblasti sporta.

Prema čl. 40 ovog Pravilnika, zvanja u okviru zanimanja menadžer u sportu su:

  • operativni sportski menadžer
  • sportski menadžer
  • sportski menadžer specijalista

Poslovi i aktivnosti koje menadžeri u sportu mogu da obavljaju su: pripremanje programa i projekata u oblasti sporta i kontrola njihovog izvršenja; vođenje poslovanja upravnih i stručnih organa i tela u organizacijama u oblasti sporta; organizovanje i realizacija sistema takmičenja; planiranje i kontrola korišćenja objekata; organizovanje utakmica, susreta i takmičenja; marketinške aktivnosti i dr. Menadžeri se profesionalno bave i poslovima posredovanja i pregovaranja u vezi sa bilo kojim vidom angažovanja sportista, u okviru različitih sportskih grana.

mus-slika-1

Dakle, svrha studijskog programa Menadžment u sportu je kvalitetno i savremeno obrazovanje novih generacija menadžera u sportu, koji će kompetentno i efikasno implementirati stečena znanja u radu i poslovanju sportskih, ali i ostalih poslovnih organizacija, rukovoditi njihovim razvojnim planovima i programima sa ciljem njihovog uspešnog rada, pozitivnog doprinosa društvenoj zajednici i integrisanja u društveno okruženje. Izučavanjem naučnih disciplina u oblasti menadžmenta u sportu na ovom studijskom programu, menadžeri stiču znanja i kompetencije koje ih kvalifikuju za samostalan, profesionalan, individualni ili timski rad, u svim oblastima privrede, a posebno u sportskoj delatnosti.

fvs-slika-2-nova-20-04.png

Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču akademsko zvanje diplomirani menadžer u sportu.

U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2023