119,3659

Menadžment u sportu

Na studijskom programu Menadžment u sportu, student unapređuje znanja stečena na osnovnim akademskim studijama u cilju pripreme za dalji naučno-istraživački, pedagoški rad, ili primene stečenih znanja pri rešavanju konkretnih problema u sportskim i poslovnim organizacijama, obrazovno-razvojnim institucijama, međunarodnim sportskim asocijacijama i sl.

Master studije omogućavaju sticanje akademskih znanja neophodnih za obavljanje složenih upravljačkih poslova iz oblasti menadžmenta, biznisa i sporta. Takođe, studenti će savladati tehnike naučno-istraživačkog rada, koje će im omogućiti dalja akademska istraživanja na doktorskim studijama.

Cilj studijskog programa Menadžment u sportu je da:

  • studente uvede u proces dinamičnog naučno-stručnog razvoja i usavršavanja zasnovanog na aktivnom učenju i punom ličnom angažovanju;
  • studentima omogući sticanje savremenih i funkcionalnih naučno-stručnih znanja, veština i kompetencija; 
  • studenti izgrade osnovu za permanentno naučno usavršavanje i primenu rezultata naučnih istraživanja u sportskoj i poslovnoj organizaciji;
  • studenti razvijaju svoje vizionarske aspiracije kako bi postali prepoznatljivi sportsko-privredni lideri u društvu.

Studijski program Menadžment u sportu koncipiran je tako da studentima obezbeđuje sticanje odgovarajućih opštih i specifičnih sposobnosti za kompetentno obavljanje poslova u oblasti menadžmenta, biznisa i sporta. Stoga se ishod procesa učenja na ovom studijskom programu ogleda u:

  • osposobljenosti za istraživačko-razvojne procese i aktivnosti,
  •  unapređenju nauke i prakse u oblasti sporta,
  • stvaranju visoko kompetentnih master akademskih eksperata i lidera najvišeg nivoa znanja i veština rezonovanja,
  •  odlučivanju i delovanju u aktivnostima iz kojih se sastoji proces upravljanja i rukovođenja sportskim i drugim organizacijama,
  • koordinaciji specifičnih stručno-naučnih znanja i tehnika komuniciranja koje su bitne za strateško i neposredno upravljanje i rukovođenje grupnim i timskim aktivnostima u okviru (ne)privrednih, (ne)profitnih organizacija i poslovnih entiteta, naročito sportskih.

Nakon uspešnog završetka studija, studenti stiču zvanje Master menadžer.

Univerzitet Singidunum ©